MeMoPanel Deelnamevoorwaarden


Mei 2018


Deze Deelnamevoorwaarden MeMoPanel (hierna: "Deelnamevoorwaarden") zijn van toepassing op deelname aan onderzoeken van het MeMoPanel, het onderzoekspanel van MeMo² B.V. Wij adviseren je deze Deelnamevoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de aangeboden Dienst, zoals hieronder gedefinieerd.


1. Definities


In deze Deelnamevoorwaarden hebben we een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

 • Account: de persoonlijke omgeving die door jou wordt gecreëerd en beheerd, waarmee je toegang krijgt tot het Onderzoekspanel van MeMo², bereikbaar via de Website;
 • Dienst: de door het MeMoPanel geleverde dienst, die bestaat uit het (mogelijk maken van) de i) deelname aan het Onderzoekspanel; ii) deelname aan Enquêtes; iii) ontvangst van Nieuwsbrieven; iv) toegang tot en/of het gebruik van jouw Account en/of de Website v) vermelding prijswinnaars op website en socialkanalen
 • Enquête een online Enquête van het MeMoPanel, al dan niet verricht ten behoeve van een Partner, waarvoor je per Notificatie wordt uitgenodigd waarbij je eventueel kans maakt op prijzen;
 • Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties;
 • MeMo²: MeMo² gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (1054GJ), aan de Vondelstraat 35, vragen@memo2.nl, 020 679 47 36, met KvK nummer 34214694.
 • Notificatie: een uitnodiging voor een Enquête, bestaande uit i) een e-mail; ii) een mobiel bericht iii) een uitnodiging via social media indien je je hiervoor hebt aangemeld en de Enquête geschikt is voor een mobiel apparaat;
 • Onderzoekspanel: het onderzoekspanel van MeMo², waarbij Enquêtes worden uitgezet onder (een selectie van) de deelnemers van het panel;
 • Privacyverklaring: de Privacyverklaring van het MeMoPanel kun je hier vinden;
 • Profielenquête: de vragenlijst(en) van het MeMoPanel, beschikbaar in jouw Account, waarmee het MeMoPanel achtergrondinformatie over jou verzamelt (o.a.) voor de selectie van deelnemers aan een Onderzoek;
 • Website: de website van MeMoPanel (eigendom van MeMo²) - toegankelijk via memopanel.nl - alsmede alle onderliggende pagina's;

2. Wie kan meedoen aan het Onderzoekspanel?


Iedereen die in Europa woont en twaalf jaar of ouder is, kan deelnemen aan het Onderzoekspanel. Om deel te nemen moet je je inschrijven via de inschrijvingsprocedure op de Website of vragenlijsten, waartoe je toegang hebt via verschillende kanalen. Voor de inschrijving voor het Onderzoekspanel dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres, mobiel telefoonnummer of social media account.

Wij kunnen, zonder opgaaf van redenen en zonder op enigerlei wijze jegens jou aansprakelijk te worden, je inschrijving voor het Onderzoekspanel weigeren en/of (tijdelijk) stopzetten. Tevens kunnen wij te allen tijde de basisvoorwaarden voor inschrijving en/of deelname aan het Onderzoekspanel wijzigen of aanvullende voorwaarden stellen.


Toestemming van ouders/wettelijke vertegenwoordigers

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan het Onderzoekspanel met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Door deze Deelnamevoorwaarden te accepteren verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebt om lid te worden van het Onderzoekspanel. De toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers moet op aanvraag van het MeMoPanel schriftelijk kunnen worden overlegd.


3. Account


Om deel te kunnen nemen aan het Onderzoekspanel kun je een persoonlijk Account aan te maken op de Website. Je mag je slechts eenmaal registreren voor het Onderzoekspanel en een Account aanmaken. Tijdens het inschrijvingsproces zal je worden verzocht bepaalde informatie te verstrekken ten behoeve van het aanmaken van een Account. Je staat er voor in en je bent er verantwoordelijk voor dat de informatie die je bij het aanmaken van jouw Account verstrekt correct, volledig en actueel is en dat je de informatie in jouw Account bijwerkt indien daarin veranderingen optreden. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat van jouw Account wordt gemaakt.


Je dient de inloggegevens van jouw Account geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat jouw inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van jouw Account, dien je ons daar onverwijld van in kennis te stellen en de nodige maatregelen treffen om onbevoegde toegang te voorkomen. Het is je zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het MeMoPanel niet toegestaan het Account en/of daaraan ontleende rechten aan derden over te dragen.


4. Deelname aan Onderzoek


Na je inschrijving voor het Onderzoekspanel, kun je in je Account diverse Profielenquêtes invullen. Door middel van de resultaten van deze Profielenquêtes verzamelen wij achtergrondinformatie over jou, op basis waarvan we de selectie voor Enquêtes verrichten. Als je op basis van de resultaten van de Profielenquêtes voor een Enquête wordt geselecteerd krijg je een Notificatie. De Notificatie bevat informatie over de uitnodiging en over een eventuele vergoeding (zie ook onder 5).


5. Jouw prijzen


Wij kunnen jouw deelname aan een Enquête belonen met de toekenning van een door het MeMoPanel bepaalde prijs. Bij elke Notificatie wordt aangegeven of, en zo ja, hoeveel kans je hebt op een prijs. Prijzen zijn niet inwisselbaar en worden per mail aan deelnemers verstuurd of fysiek bij deelnemers thuisbezorgd waarbij de bezorgkosten op rekening van het MeMoPanel komen. Het MeMoPanel kan te allen tijde, zonder aankondiging vooraf en zonder op enigerlei wijze jegens jou aansprakelijk te worden, besluiten dat de kans op (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk wordt beperkt of stopgezet, onder andere indien zij dit noodzakelijk acht in het kader van het verlenen van de Dienst en/of indien je in strijd handelt met deze Deelnamevoorwaarden. Het MeMoPanel behoudt zich eveneens het recht voor om het gekozen beloningssysteem eenzijdig te wijzigen.


Bij deelname aan onderzoeken van het MeMoPanel en indien deelnemer kans wilt maken op prijzen, gaat deelnemer er mee akkoord dat deelnemers haar voornaam en eerste letter van achternaam wordt vernoemd op website en/of social media van het MeMoPanel.


Het MeMoPanel streeft ernaar om gewonnen prijzen binnen 20 werkdagen of binnen de levertermijn indien aangegeven, bij je te bezorgen. Levering van artikelen geschiedt uitsluitend in Europa en op het door jou aangegeven huisadres of e-mailadres. Het versturen van artikelen naar een postbusnummer is niet mogelijk. Artikelen kunnen afwijkingen vertonen in vergelijking met de afbeeldingen in de prijswinnaarsvragenlijst. In de prijswinnaarsvragenlijst aangeboden artikelen worden te allen tijde aangeboden onder de voorwaarde zolang de voorraad strekt.


7. Persoonsgegevens


Tijdens je registratie voor het Onderzoekspanel, verstrek je persoonsgegevens aan het MeMoPanel. In onze Privacyverklaring wordt beschreven hoe het MeMoPanel omgaat met jouw persoonsgegevens die we van jou hebben ontvangen en hoe wij jouw privacy beschermen.


8. Intellectuele eigendomsrechten


Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder begrepen de Website, het Account, de Onderzoeken, de Vragenlijsten, de programmatuur, de vormgeving, het gebruikte beeldmateriaal en andere informatie, berusten uitsluitend bij het MeMoPanel of haar licentiegevers. Niets in deze Deelnamevoorwaarden strekt tot overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten. Indien je volledig aan alle verplichtingen op grond van deze Deelnamevoorwaarden hebt voldaan, verleent het MeMoPanel je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op gebruik van de Dienst.


Het MeMoPanel is gerechtigd technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Dienst, de programmatuur, hardware, documenten en/of andere materialen in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is je niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.


In het kader van jouw gebruik van de Dienst verleen je aan het MeMoPanel het exclusieve, kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare en sublicentieerbare recht om de door jou verstrekte informatie, documentatie, content, gegevens en overige data in de breedst mogelijke zin te gebruiken, waaronder begrepen het verstrekken aan derden. Je staat er voor in dat je gerechtigd bent om dit recht aan het MeMoPanel te verstrekken en dat door jou verstrekte informatie, documentatie, content, gegevens en overige data correct, volledig, up-to-date en onbezwaard is en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Identificeerbare persoonsgegevens zullen nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden geleverd.


9. Ongeoorloofd gebruik


Het is verboden om:

 • de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Enquêtes, Notificaties, de Website en de Mobiele Applicatie, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen (aan derden);
 • de Dienst te reproduceren, te decompileren of reverse engineering (omgekeerde compilatie en assemblage) daarop toe te passen, tenzij dwingend recht dit toestaat;
 • gebruik te maken van andere dan de door het MeMoPanel ter beschikking gestelde tools om de Dienst te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 • gebruik te maken enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Dienst op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 • enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende Intellectuele Eigendomsrecht uit de Dienst, de programmatuur, hardware, documenten en/of andere materialen te verwijderen of te wijzigen;
 • inbreuk te maken op de rechten van MeMo² en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten;
 • persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de Dienst te verzamelen;
 • meer dan één (1) Account bij het Onderzoekspanel te openen, gebruiken of onderhouden;
 • de Dienst te gebruiken voor een ander doeleinde en/of op een wijze dan voorgeschreven in deze Deelnamevoorwaarden of aangegeven door MeMo². Hiervan is onder meer sprake (maar is daar niet tot beperkt) in het geval van:
  • het versneld invullen van en/of meerdere keren invullen van dezelfde Enquêtes;
  • het indienen van valse of onware informatie in het kader van Enquêtes;
  • het maskeren of vervalsen van je identiteit en/of het verstrekken van valse informatie tijdens het registratieproces voor het aanmaken van je Account;
  • het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van punten.
 • derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

10. Garanties en vrijwaringen


MeMo² garandeert niet dat i) de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen, mankementen of storingen toegankelijk is; ii) de Dienst doeltreffend is of dat het gebruik van de Dienst bepaalde resultaten tot gevolg heeft; of iii) de via de Dienst verstrekte informatie juist, actueel en volledig is.

MeMo² is niet verantwoordelijk voor i) de aanschaf en/of het adequaat functioneren van je infrastructuur; ii) (de gevolgen van) verlies, beschadiging, onjuistheid en/of onvolledigheid van via de Dienst verstrekte of verkregen informatie; iii) fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet; iv) (pogingen tot) onbevoegd gebruik van de Dienst; v) het maken van back-upexemplaren van gegevens; of vi) het beheren, waaronder het controleren van instellingen, van het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden gebruikt. Je vrijwaart MeMo² tegen alle schade en kosten als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit en/of gerelateerd zijn aan jouw gebruik van de Dienst.


11. Beëindiging deelname


Je kan jouw deelname aan het Onderzoekspanel op ieder gewenst moment beëindigen op de wijze zoals aangegeven op de Website, via de Mobiele Applicatie, of in je Account. Je dient minimaal één keer per jaar je gegevens door middel van Profielenquêtes in je Account up-to-date te brengen. Indien je dat niet doet wordt de status "inactief" aan jouw Account gekoppeld. Je kunt vanaf dat moment niet meer deelnemen aan Enquêtes, totdat je je gegevens weer up-to-date hebt gebracht. Indien jouw Account voor een aaneengesloten periode van één (1) jaar of langer de status "inactief" heeft, kan het MeMoPanel jou uitschrijven van het Onderzoekspanel. Het MeMoPanel kan je informeren over het uitschrijven via het door jou aangegeven e-mailadres

MeMo² is, zonder jegens jou aansprakelijk te worden, gerechtigd om de door haar aangeboden Dienst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving (tijdelijk) op te schorten of de Deelnamevoorwaarden te ontbinden indien je jouw verplichtingen uit hoofde van de Deelnamevoorwaarden niet nakomt.


12. Aansprakelijkheid


Iedere aansprakelijkheid van MeMo² uit hoofde van een tekortkoming, onrechtmatige daad of uit andere hoofde, is uitgesloten. Indien MeMo² om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, uit welke hoofde dan ook, dan is MeMo² uitsluitend aansprakelijk voor door jou geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van maximaal hetgeen MeMo² zelf aan verzekeringspenningen krijgt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • materiële schade aan zaken ("zaakschade");
 • redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van MeMo² aan de Deelnamevoorwaarden te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Deelnamevoorwaarden worden ontbonden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Deelnamevoorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Deelnamevoorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid van MeMo² voor andere dan directe schade ("indirecte schade"), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens of zaken, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade als gevolg van aanspraken van derden is uitgesloten.

Je hebt uitsluitend recht op schadevergoeding indien je de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MeMo² meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen MeMo² vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de wet dwingendrechtelijk bepaalt dat aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt, dan wel indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MeMo² of diens leidinggevenden ("eigen handelen").


13. Wijziging deelnamevoorwaarden


Deze Deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door MeMo² worden gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen in of aanvullingen op de Deelnamevoorwaarden worden tijdens je gebruik van de Dienst onder je aandacht gebracht. Indien je van de Dienst gebruik blijft maken, ga je onherroepelijk akkoord met de gewijzigde of aangevulde Deelnamevoorwaarden. Stem je niet in met de gewijzigde of aangevulde Deelnamevoorwaarden, dan is je enige mogelijkheid je deelname aan het Onderzoekspanel conform artikel 11 te beëindigen.


15. Toepasselijk recht


Op deze Deelnamevoorwaarden en het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij door (inter)nationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven.


16. Opmerkingen/vragen


Bij vragen en/of opmerkingen over deze Deelnamevoorwaarden kun je je richten tot MeMo² via vragen@memo2.nl.